C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Дияна Петрова

Председател

етаж 4

Административен секретар

Съдебната администрация на съда се ръководи от председателя на съда и дейността й се организира от административния секретар.

1. Организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях;
2. Приема искови молби, откази от наследство, жалби и оплаквания; 
3. Подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела. 

Съдебната администрация е организирана в специализирана и обща администрация. 
В състава на Специализираната администрация се включват следните служби:
1. Деловодство 
2. Съдебни секретари 
3. Архив 
4. Връчване на призовки и съдебни книжа - призовкар

Административен секретар

(0538) 48 300; (0538) 48 308

vprs@abv.bg

Служба по вписванията

Работно време

  • от 10.00 ч. до 12.30 , 13.00 до 15.00 ч.

1. Вписва актове за прехвърляне на собственост или учредяване, изменяне или прекратяване на вещно право върху недвижим имот.
2. Издава преписи от нотариални актове след заплащане на държавна такса.
3. Вписва искови молби, ипотеки, възбрани.
4. Издава удостоверения за вещни тежести.

Румяна Христова

Съдия по вписванията

партер, стая 6

05384 48315

Служба по вписванията

партер, стая 6

(0538) 42 500

Съдебно изпълнителна служба

Работно време

  • от 9.00 ч. до 17.00 ч.

1. Приема молби за образуване на изпълнителни дела, ведно с приложен изпълнителен лист, обезпечителна заповед.
2. Дава справки по висящи изпълнителни дела.
3. Приема документи за внесени суми по изпълнителни дела и изплаща суми по тях.
4. Издава преписи по делата.
5. Издава удостоверения за липса на изпълнителни дела на физически и юридически лица.
6. Приема жалби и възражения по изпълнителните дела.

Росица Кирилова

Държавен съдебен изпълнител

етаж 1 , стая 13

0538 48317

sis@vprs-court.org

Цветозар Копринджийски

Държавен съдебен изпълнител

етаж 1 , стая 13

0538 48317

sis@vprs-court.org

Деловодство

Работно време

  • от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Служба “Съдебно Деловодство”
Служба Деловодство включва четирима деловодители. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове.

В служба Деловодство се извършват следните услуги:
1. Извършва справки по движението на делата.
2. Предоставя справки по делата на страните и техните пълномощници;
3. Приемане на книжа във връзка с образуване на дела и по вече образувани такива.
4. Предоставяне на копия и заверени преписи по висящи дела на страните и техните пълномощници.
5. Служителите в Деловодството нямат право да дават правни консултации.

Гражданско деловодство

етаж 2 , стая 22

(0538) 48 311; ФАКС: (0538) 42 224

vprs_court@abv.bg

Деловодство СИС

етаж 1 , стая 13

(0538) 48 317

sis@vprs-court.org

Наказателно деловодство

етаж 2 , стая 22

(0538) 48 323; ФАКС: (0538) 42 224

vprs_court@abv.bg

Специализирана администрация

Работно време

  • от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Служба “Съдебни секретари”
Служба Съдебни секретари включва трима съдебни секретари.
Съдебният секретар:
1. Съставя протоколи за откритите съдебни заседания;
2. Подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията;
3. Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.;
4. Поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла.

Служба “Архив”
Служба Архив осигурява съхраняването на всички свършени дела и деловодни книги. 
В Служба Архив се приемат молби за издаване на преписи от влезли в сила съдебни актове по архивните дела, както и за издаване на изпълнителни листи след заплащане на дължимата държавна такса. 

Връчване на призовки и съдебни книжа
Призовкарят отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс и на Гражданския процесуален кодекс. 
Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа в тридневен срок от получаването им и незабавно връщат вторите екземпляри в служба Деловодство.

Бюро за съдимост
Необходими документи за издаване на свидетелство за съдимост:
1. Молба по образец
2. Удостоверение за раждане - оригинал или дубликат
3. Лична карта
4. Документ за платена държавна такса.

Бюро съдимост

етаж 1, стая 12

(0538) 48 324

Обща администрация

Работно време

  • от 9.00 ч. до 17.00 ч

* Включва ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ И СНАБДЯВАНЕ; 
* Системен администратор;

Служба Финансова дейност и снабдяване:
Главен счетоводител и счетоводител 

Изплаща възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Приема молби за възстановяване на неправилно внесени държавни такси и след резолюция на председателя на съда се изплащат на физически лица в брой, а на юридически лица се превеждат по банков път. 

Системен администратор подпомага председателя на съда за въвеждането на информационните и компютърни технологии.

Счетоводство, Каса

Главен счетоводител, Касиер

етаж 2 , стая 28

(0538) 48 307 , (0538) 48 308

vprs@abv.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация